Полетата, маркирани с този символ * , изискват задължително въвеждане на информация.


Персонални данни:

Регистрация за услугата Електронно банкиране можете да направите:

в клон на Банката
чрез попълване на “Регистрационна форма за Електронно банкиране”, след което да посетите клон на Банката за подписване на договор за услугата

*
Име на фирмата: *
БУЛСТАТ / ЕИК:   * 
  *
 
  *
*

(+ код на населеното място или номер на мобилен телефон)

 

Парола:

Въведете Ваша парола между 6 и 10 символа.Чрез тази парола и номера на заявката за регистрация,Вие можете по-късно да проверявате текущия статус на тази заявка: обработена / не обработена / отхвърлена, като изберете ‘Статус на подадена заявка за електронно банкиране’ от началната страница. При обработена заявка, тази парола ще бъде Вашата първоначална парола за вход в интернет банкиране.

Моля, запишете си тази парола и номера на заявката за регистрация!

* *

Декларация:

Изпращането на тази заявка се счита за потвърждение на верността на всички посочени данни и резрешение ОББ АД да ги проверява по всяко време, като и за съгласие всички операции да се извършват автоматично. Моля, за всички забелязани нередности по време на експлоатацията да съобщите на оторизираните за това лица в Банката.

При забелязани несъответствия, моля съобщете на телефон: 0 700 117 17